Analiza siedlisk gniewosza plamistego

Realizujemy obecnie projekt pt.

"Mezo- i makroskalowe preferencje siedliskowe i modelowanie potencjalnego rozmieszczenia gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce"


Projekt dotyczy charakterystyki siedlisk gniewosza plamistego w skali całego kraju z wykorzystaniem metod pozwalających na przewidywanie występowania tego gatunku w miejscach dotychczas nie objętych badaniami. Planujemy przeprowadzić szereg analiz przestrzennych związanych z makro-, mezo- i mikroskalowymi preferencjami siedliskowymi i przewidywanym rozmieszczeniem gniewosza plamistego na obszarze kraju.

W zamyśle wynik analiz przy użyciu oprogramowania GIS ma zostać wykorzystany na potrzeby przyszłego monitoringu tego gatunku, wskazując obszary bardziej atrakcyjne i zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wykrycia gniewosza w trakcie prac terenowych. W dalszej perspektywie doprowadzi to do lepszego rozpoznania stanu gatunku w Polsce i jego skuteczniejszej ochrony.

JAK POMÓC?

Bardzo prosimy o nadsyłanie na nasz adres mailowy (towarzystwo.natrix@gmail.com) informacji o Państwa obserwacjach z jak najdokładniejszą lokalizacją (najlepiej koordynaty GPS – można je łatwo otrzymać otwierając google maps, klikając w miejsce obserwacji i kopiując współrzędne, które się pojawią w dymku) oraz zdjęciem, które potwierdzi przynależność gatunkową węża (aby analizy były wiarygodne, możemy korzystać tylko z potwierdzonych, całkowicie pewnych stwierdzeń). Każde nowe stanowisko jest dla nas cenne. Im więcej danych zbierzemy tym analizy będą dokładniejsze 🙂

Autorzy podesłanych obserwacji zostaną wymienieni w podziękowaniach na naszej stronie internetowej 🙂 Jednocześnie zobowiązujemy się do niepublikowania konkretnych lokalizacji (ze względu na status ochronny gatunku), jedynymi upublicznionymi informacjami będą mapy przewidywanego rozmieszczenia gatunku na terenie kraju oraz ewentualnie wyniki analiz preferencji siedliskowych.

PO CO TO ROBIMY?

Na podstawie zebranych 100% pewnych lokalizacji oraz informacji środowiskowych (m.in. metorologicznych, siedliskowych, informacji o pokryciu terenu, gęstości sieci osadniczej czy komunikacyjnej i wielu wielu innych) będziemy starali się:
1) rozpoznać cechy siedlisk, w jakich najczęściej można spotkać gniewosza,
2) stworzyć model potencjalnego rozmieszczenia gniewosza w kraju,
3) porównac między sobą kilka największych (meta)populacji i zidentyfikować lokalne różnice i podobieństwa,
4) zanalizować szczególnie ciekawe przypadki (case study).
To wszystko ma na celu wypracowanie kompleksowych metod ochrony gatunku w Polsce. 

 

Dane, wraz z nazwiskiem autora obserwacji, zostaną też przekazane Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do bazy danych Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Będziemy bardzo wdzięczni za przesłaną informację. 

Projekt realizowany jest we współpracy z Zakładem Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie mamy już 750 rekordów w bazie (stan na 1.08.2018 r.). Lista autorów obserwacji (alfabetycznie):

Page generated in 0,176 seconds. Stats plugin by www.blog.ca