Ekologia przestrzenna gniewosza plamistego - projekt ogólnopolski

Projekt dotyczy analizy parametrów siedlisk gniewosza plamistego w skali całego kraju z wykorzystaniem metod pozwalających na przewidywanie występowania tego gatunku w miejscach dotychczas nie objętych badaniami. Planujemy przeprowadzić szereg analiz przestrzennych związanych z makro-, mezo- i mikroskalowymi preferencjami siedliskowymi i przewidywanym rozmieszczeniem gniewosza plamistego na obszarze kraju.

W zamyśle wynik analiz przy użyciu oprogramowania GIS ma zostać wykorzystany na potrzeby przyszłego monitoringu tego gatunku, wskazując obszary bardziej atrakcyjne i zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wykrycia gniewosza w trakcie prac terenowych. W dalszej perspektywie doprowadzi to do lepszego rozpoznania stanu gatunku w Polsce i jego skuteczniejszej ochrony.

Projekt oparty jest na danych z oficjalnych źródeł, raportów czy publikacji oraz na nauce obywatelskiej (tzw. citizen science).

JAK POMÓC?

Bardzo prosimy o nadsyłanie na nasz adres mailowy (towarzystwo.natrix@gmail.com) informacji o Państwa obserwacjach z jak najdokładniejszą lokalizacją. Lokalizację prosimy przesyłać w postaci współrzędnych obserwacji – jeżeli nie posiadają Państwo odbiornika GPS, można je łatwo otrzymać otwierając google maps, klikając w miejsce obserwacji i kopiując współrzędne, które się pojawią w dymku -> tutaj INSTRUKCJA VIDEO). 

Bardzo prosimy o przesyłanie obserwacji potwierdzonej zdjęciem (aby analizy były wiarygodne, możemy korzystać tylko z potwierdzonych, całkowicie pewnych stwierdzeń). Każde nowe stanowisko jest dla nas cenne. Im więcej danych zbierzemy tym analizy będą dokładniejsze 🙂

Zarejestrowani użytkownicy mogą także zgłaszać swoje obserwacje przez ornitho.pl/aplikację iNaturalist.

Autorzy podesłanych obserwacji zostaną wymienieni w podziękowaniach na naszej stronie internetowej 🙂 Jednocześnie zobowiązujemy się do niepublikowania konkretnych lokalizacji (ze względu na status ochronny gatunku), jedynymi upublicznionymi informacjami będą mapy przewidywanego rozmieszczenia gatunku na terenie kraju oraz ewentualnie wyniki analiz przestrzennych.

PO CO TO ROBIMY?

Na podstawie zebranych 100% pewnych lokalizacji oraz informacji środowiskowych (m.in. klimatycznych, siedliskowych, informacji o pokryciu terenu, gęstości sieci osadniczej czy komunikacyjnej i wielu wielu innych) będziemy starali się:

1) rozpoznać cechy siedlisk, w jakich najczęściej można spotkać gniewosza,

2) stworzyć model potencjalnego rozmieszczenia gniewosza w kraju,

3) porównać między sobą kilka największych (meta)populacji i zidentyfikować lokalne różnice i podobieństwa,

4) zanalizować szczególnie ciekawe przypadki (case study).

To wszystko ma na celu wypracowanie kompleksowych metod ochrony gatunku w Polsce. 

Dane, wraz z nazwiskiem autora obserwacji, zostaną też przekazane Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Będziemy bardzo wdzięczni za przesłaną informację. 

Projekt realizowany jest we współpracy z Zakładem Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwsze wyniki analiz były prezentowane na II Polskim Sympozjum Herpetologicznym oraz konferencji Środowisko Polski oczami przyrodników.

Obecnie (2021 rok) trwają prace nad 2 publikacjami naukowymi. 

Dane przez nas zebrane posłużyły też do opracowania raportu do Komisji Europejskiej nt. gniewosza plamistego.

Obecnie mamy ponad 1100 rekordów w bazie (stan na 31.08.2021 r.). Autorzy obserwacji/instytucje/autorzy publikacji (alfabetycznie) (stan na 31.08. 2021):