Statut znajduje się również w formie pliku pdf gotowego do pobrania

STATUT
TOWARZYSTWA HERPETOLOGICZNEGO NATRIX


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem.
2. Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla prowadzenia działań w zakresie herpetologii. Siedzibą Towarzystwa jest Wrocław. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
5. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
7. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci na ogólnych zasadach prawnych oraz odznaki organizacyjnej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celami Towarzystwa są:
a) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt i ich siedlisk oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
b) wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w obszarze wiedzy o płazach i gadach,
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) rozwój turystyki i krajoznawstwa,
e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
f) promocja i organizacja wolontariatu,
g) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
9. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:
a) prowadzenie akcji czynnej ochrony herpetofauny,
b) organizowanie lekcji w placówkach oświatowych oraz szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów i konferencji naukowych,
c) współpracę z instytucjami pozarządowymi, jednostkami badawczymi i jednostkami administracji publicznej,
d) podnoszenie poziomu wiedzy na temat warunków chowu i hodowli gadów i płazów utrzymywanych w warunkach zamkniętych lub półotwartych, w celach prywatnych, rekreacyjnych, dydaktycznych i naukowych, a także wpływu tych warunków na dobrostan płazów i gadów,
e) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań statutowych, m. in. poprzez udział w konkursach, pozyskiwanie grantów i sponsorów,
f) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Towarzystwa,
g) prowadzenie działalności badawczej, publikowanie artykułów w czasopismach naukowych oraz popularnonaukowych,
10. Towarzystwo realizuje cele statutowe wymienione w punkcie 8 w formie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej. Dokładny zakres tych działalności reguluje osobna uchwała.
11. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Zyski z działalności gospodarczej są przeznaczane na działania określone w statucie.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
13. Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
14. Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która:
a) ma ukończone 16 lat,
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
c) opłaci składkę członkowską.
15. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
16. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz opłaceniu składki członkowskiej.
17. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
19. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju herpetologii i ochrony herpetofauny, a zwłaszcza w pracy dla Towarzystwa.
20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Towarzystwa.
21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c) udziału we wszystkich działaniach prowadzonych przez Towarzystwo,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.
22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek,
d) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków.
23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak wspierać władze Towarzystwa głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
24. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz uczestniczenia z głosem doradczym w działaniach Towarzystwa.
25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
26. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
27. Członek wspierający – osoba prawna – bierze udział w pracach Towarzystwa przez swego przedstawiciela.
28. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
I. z powodu łamania statutu oraz nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
II. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,
III. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
IV. z powodu działania na szkodę Towarzystwa,
V. z powodu rażącego naruszenia etyki zawodowej.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
29. Członkowie wspierający zostają skreśleni z listy członków w przypadku:
a) rezygnacji z członkostwa
b) zaprzestania działalności wspierającej Towarzystwo
c) likwidacji osobowości prawnej
30. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

31. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
32. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa trzy lata i jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
b) W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
33. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowania są jawne.
34. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
35. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
36. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania z zastrzeżeniem, że data i miejsce może ulec zmianie. O ewentualnej zmianie członkowie są informowani najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.
37. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
39. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
40. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
41. Zarząd składa się z 4 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, przy czym głos prezesa przy głosowaniach liczy się podwójnie. Podziału ww. stanowisk dokonuje Zarząd spośród swoich członków.
42. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
43. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
f) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
i) uchwalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
k) delegowanie członków zwyczajnych do konkretnych działań w ramach działalności Towarzystwa poprzez wyznaczanie delegatów i grup roboczych,
l) udzielanie pełnomocnictw członkom Towarzystwa, koniecznych do realizacji celów statutowych.
44. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
45. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Towarzystwa, w szczególności działalności finansowej,
b) kontrola zgodności działań i uchwał ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
a) kontrola działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
47. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa co najmniej raz w roku.
48. Szczegółowy zakres działania i organizację wewnętrzną Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ V

KOMUNIKACJA INTERNETOWA W DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

49. Jedną z form komunikacji Zarządu Towarzystwa z członkami oraz wewnętrznym sposobem porozumiewania się jest internet.
50. Internet wykorzystuje się głównie do:
a) konsultacji działań Zarządu z członkami Towarzystwa,
b) przeprowadzania wyborów do władz Towarzystwa,
c) zgłaszania i analizowania uwag, pomysłów, postulatów w różnych sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
d) przyjmowania nowych członków,
e) głosowania w celu podjęcia decyzji,
g) zamieszczania ogłoszeń ważnych dla działalności Towarzystwa,
h) prezentowania i przechowywania kopii dokumentacji ważnej dla działalności Towarzystwa,
i) prezentowania informacji o działalności Towarzystwa na jego stronie internetowej oraz innych stronach.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

51. Majątek Towarzystwa stanowią:
1) nieruchomości;
2) ruchomości;
3) fundusze.
52. Fundusze Towarzystwa składają się z:
1) składek członkowskich,
2) dochodów z działalności odpłatnej i gospodarczej Towarzystwa,
3) darowizn, spadków, dotacji, zapisów, ofiarności publicznej.
53. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
54. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
55. Fundusze Towarzystwa mogą być wykorzystywane jedynie na jego działalność statutową.
56. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
57. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

58. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
59. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
60. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.