WSTĘP

Płazy i gady występujące w Polsce są objęte całkowitą ochroną gatunkową, ponadto część z nich jest uwzględniona w załącznikach europejskiej Dyrektywy Siedliskowej. Wymagają one ochrony czynnej,  nie można ich zabijać oraz niszczyć ich siedlisk. Aby móc skutecznie chronić siedliska płazów i gadów, niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat ich lokalizacji oraz stanu populacji. 

Płazy to grupa silnie narażona na przekształcenia ich siedlisk, związane z różnorodnymi inwestycjami.
Konsekwencją nieuwzględnienia tych zwierząt podczas procesu planowania jest zmniejszenie ich liczebności (np. ze względu na fragmentację siedlisk, zmiany stosunków wodnych lub przecinanie szlaków migracji).
Dlatego mapy rozmieszczenia powinny być istotnym elementem branym pod uwagę przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, wskazując potencjalne miejsca konfliktów. Umożliwi to zawczasu uwzględnić potrzebę ochrony tych zwierząt i pozwoli wypracować skuteczne sposoby na zapobieganie spadkom liczebności oraz wzrostowi śmiertelności.

Ujednolicona baza danych oraz jej coroczna aktualizacja pozwoli na całościowe ujęcie problemu ochrony herpetofauny we Wrocławiu – beneficjentami takiego opracowania będą jednostki administracji, jednostki badawcze, organizacje zajmujące się ochroną zwierząt.

CELE PROJEKTU

1. Zebranie danych na temat rozmieszczenia populacji płazów i gadów na terenie Wrocławia,
2. Opracowanie wyników w postaci dynamicznej i ujednoliconej bazy danych oraz interaktywnej mapy (z wykorzystaniem oprogramowania GIS),
3. Stworzenie elektronicznej publikacji, regularnie aktualizowanej,
4. Wykorzystanie baz danych przez podmioty administracji publicznej (pozwalające skutecznie chronić siedliska i gatunki podczas procesów inwestycyjnych) oraz jednostki badawcze.

OPIS

Projekt polegać będzie na uporządkowaniu istniejących oraz zebraniu i weryfikacji nowych danych dotyczących występowania herpetofauny na terenie Wrocławia w celu stworzenia dynamicznej bazy danych.

Źródła, z jakich zamierzamy korzystać to m.in. dane własne członków stowarzyszenia, dane Studenckiego Koła Naukowego Herpetologów UWr, publikacje naukowe, źródła archiwalne i inne materiały oraz dane pochodzące z inwentaryzacji stanowisk zgłoszonych przez osoby chętne do pomocy w projekcie. Materiały te posłużą do stworzenia bazy danych oraz warstw wektorowych w programie Quantum GIS . Zebrane materiały trafią do Urzędu Miasta Wrocławia, wrocławskich uczelni oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Coroczne aktualizacje pomogą śledzić dynamikę zmian w populacjach  płazów i gadów i pozwolą wychwycić i zminimalizować zagrożenia czyhające na te grupy zwierząt. Wyniki projektu będą pomocne przy planowaniu inwestycji i będą wspomagać urzędy w podejmowaniu decyzji administracyjnych czy w sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zminimalizuje to konflikty na linii człowiek – przyroda oraz zapobiegnie niszczeniu cennych przyrodniczo siedlisk gatunków chronionych. Przekazanie materiałów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozwoli uwzględnić działania ochronne już na etapie planowania inwestycji. Ogólne wyniki projektu zostaną upublicznione w formie opracowaniania, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX.

Aktualnie (stan na listopad 2017) mapa stwierdzeń wygląda tak:

inwentaryzacja_sierpien2016

Dane zebrane w latach 2014-2017 zostały przekazane do UM Wrocław oraz RDOŚ Wrocław. W kolejnych latach planujemy skupić się na gadach (inwentaryzację płazów realizuje bowiem inny podmiot).

Dane dotyczące pokrycia terenu wzięto z projektu Urban Atlas (wizualizacja za CLC) 

Dane dotyczące gatunków dostosowano do Standardu danych GIS w ochronie przyrody

PROSTY GEOPORTAL z dotychczasowymi wynikami: TUTAJ

Źródła danych: