INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel projektu:

Inwentaryzacje przyrodnicze są podstawowym źródłem danych na temat składu i rozmieszczenia gatunków, umożliwiającym skuteczne strategiczne zarządzanie bioróżnorodnością w skali lokalnej na terenie form ochrony (jaką jest m.in. park krajobrazowy), a także w skali wojewódzkiej. Dobre rozpoznanie zasobów przyrodniczych pozwoli na późniejsze prowadzenie projektów wpisujących się w długoterminowe strategie ich zachowania, wynikające z ustawowych obowiązków jednostek samorządowych. Szczegółowa informacja o rozmieszczeniu gatunków chronionych oraz ich siedlisk, a także wytyczne do ochrony, które znajdą się w końcowym raporcie z badań wspomogą realizowanie zadań własnych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz województwa w zakresie ochrony przyrody.

Partnerem projektu jest Stobrawski Park Krajobrazowy. Projekt jest w zamyśle początkiem współpracy TH NATRIX oraz Parku i pilotażem wspólnych działań w zakresie ochrony i edukacji przyrodniczej, dotyczącej walorów przyrodniczych Parku. Ponadto część zadań wykonywana była przez pracowników i doktorantów Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr.

Działania w ramach projektu:

1) klasyczna inwentaryzacja herpetologiczna, umożliwiająca poznanie składu gatunkowego zbiorników i otoczenia

Polega na szukaniu zwierząt zarówno wzrokowo (tzw. metodą „na upatrzonego”), nasłuchowo (identyfikacja głosów godowych w przypadku płazów bezogonowych), jak i w sposób aktywny (tj. sprawdzaniu wszelkich struktur terenowych, mogących służyć za kryjówki oraz przeczesywania zbiorników za pomocą czerpaków herpetologicznych). Na działania te uzyskano zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

2) naloty UAV (Unmanned Aerial Vehicles – bezzałogowymi statkami powietrznymi) i tworzenie ortofotomap

Poszukiwanie w zbiornikach żółwi błotnych oraz żółwi obcych gatunków. Poszukiwania żółwi prowadzone za pomocą dronów są metodą stosunkowo nową, stosowaną w Polsce i na świecie. Podnoszą skuteczność działań, ponieważ ze względu na dużą płochliwość żółwi błotnych, klasyczne metody inwentaryzacyjne są mało efektywne. Zdjęcia wykonane w trakcie nalotów pozwolą także na wykonanie ortofotomap inwentaryzowanych terenów, które mogą być źródłem danych pod przyszłe działania, związane z np. budową siedlisk zastępczych,

3) opracowanie wyników i tworzenie raportu dla organów ochrony przyrody w województwie opolskim

Dane pozyskane w ramach inwentaryzacji herpetologicznej będą na bieżąco wprowadzane do bazy, zarówno w formie tekstowej jak i w formie danych przestrzennych (GIS). Wyniki inwentaryzacji zostaną opisane, wzbogacone dokumentacją zdjęciową z działań; w ramach opracowania wyników będzie też prowadzona praca nad końcowym raportem z realizacji projektu. Raport zawierać będzie praktyczne wytyczne do ochrony zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych. Wyniki projektu mają stanowić podstawę dalszej współpracy ze Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym. Projekt można traktować jako pilotażowe wspólne działanie TH NATRIX oraz Parku na rzecz płazów i gadów występujących w Parku, ich ochrony i edukacji ekologicznej w tym zakresie. Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do planowania przyszłych wspólnych działań.

4) opracowanie infografik oraz broszury edukacyjnej, będącej formą promocji walorów przyrodniczych Stobrawskiego PK

Opracowane w ramach projektu materiały mają na celu podniesienie wiedzy mieszkańców województwa na temat herpetofauny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz podniesienie atrakcyjności Parku.

***

Zadanie „Inwentaryzacja herpetologiczna wybranych zbiorników Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa, poprzez prowadzenie monitoringów lub inwentaryzacji przyrodniczych.